1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gebruikt.

1.1. CHECK-MATE tattoo; gevestigd te (1761 BW) Anna Paulowna aan de Molengang 152.

1.2.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan CHECK-MATE tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door CHECK-MATE tattoo wordt behandeld of aan wie CHECK-MATE tattoo producten of diensten levert.

1.3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen CHECK-MATE tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en het maken van een ontwerp.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CHECK-MATE tattoo en Opdrachtgever, waarbij CHECK-MATE tattoo als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van CHECK-MATE tattoo worden afgeweken.

2.2. Alle leveringen van producten en/of diensten door CHECK-MATE tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door CHECK-MATE tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens CHECK-MATE tattoo zijn ingeschakeld.

2.3. De Opdrachtgever die een Overeenkomst met CHECK-MATE tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door CHECK-MATE tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING & EIGEN RISICO

3.1. Alle opdrachten van Opdrachtgever aan CHECK-MATE tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2. Door opdracht te geven aan CHECK-MATE tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens CHECK-MATE tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3. Door opdracht te geven aan CHECK-MATE tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van CHECK-MATE tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door CHECK-MATE tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5. In het geval de persoon die door CHECK-MATE tattoo wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door CHECK-MATE tattoo uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. CHECK-MATE tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6. CHECK-MATE tattoo behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7. CHECK-MATE tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft CHECK-MATE tattoo het recht de Opdracht te weigeren.

3.8 CHECK-MATE tattoo behandelt geen personen die onder invloed zijn van drugs of alcohol.
ALGEMENE VOORWAARDEN

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Door opdracht te geven aan CHECK-MATE tattoo erkent Opdrachtgever dat CHECK-MATE tattoo een inspanningsverbintenis heeft. CHECK-MATE tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. CHECK-MATE tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. CHECK-MATE tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2. Voor het geval CHECK-MATE tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat CHECK-MATE tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede CHECK-MATE tattoo ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 CHECK-MATE tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. GARANTIE

CHECK-MATE tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2. Geschillen tussen CHECK-MATE tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Alkmaar, behoudens indien CHECK-MATE tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. SLOTBEPALING

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van CHECK-MATE tattoo en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.